Regulamin

Wstęp

Informacje wstępne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie Platformy ProfileManager oraz serwisu internetowego profilemanager.pl.
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.) (dalej zwanego Kodeksem cywilnym)
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm. ) (dalej zwanej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  3. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) (dalej zwaną Ustawą o prawie autorskim).
  4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o ochronie danych osobowych).
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  1. Aplikacja, Platforma, System – oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę w modelu SaaS (ang.: Software-as-a-Service), za pomocą którego Usługobiorca może kupować Profile użytkowników w internecie na potrzeby Kampanii reklamowych oraz analizować Profile użytkowników na swoich Witrynach.
  2. Bramka płatności - zewnętrzny serwis internetowy świadczący usługi płatności online, taki jak PayPal, Przelewy24, DotPay lub inny.
  3. Cennik – zbiór stałych stawek CPM przydzielanych do Profili użytkowników udostępnianych do zakupu na stronie produktowej Platformy. Dla każdego Profilu użytkownika określane są niezależne stawki CPM.
  4. CPM – koszt za zakup 1000 odsłon reklamowych.
  5. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
  6. Dane DMP – dane zbierane z zarejestrowanych Witryn, przetwarzane i przechowywane przez Platformę. Dane te dzielą się na Dane źródłowe oraz Dane przetworzone.
  7. Dane źródłowe – informacje pozyskane z zarejestrowanych Witryn przy użyciu Skryptów mierzących.
  8. Dane przetworzone – informacje pozyskane w wyniku analizy Danych źródłowych realizowanej przez Platformę.
  9. Kampania reklamowa – obiekt tworzony w Platformie stanowiący zbiór Kreacji reklamowych oraz ustawień decydujących o miejscu i użytkownikach internetu, którym reklama będzie wyświetlana.
  10. Konto – utworzone przez Usługodawcę, w związku z Rejestracją, indywidualne Konto Usługobiorcy uprawniające go do korzystania z Usług świadczonych przez Aplikację, poprzez które otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji, które nie wymagają zawarcia odrębnego porozumienia pomiędzy stronami. Konto zakładane jest wraz z loginem, adresem poczty elektronicznej Usługobiorcy oraz hasłem, ciągiem znaków zabezpieczających dostęp do Konta, podanych przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji.
  11. Kreacja reklamowa – wszelkie materiały o treści reklamowej/promocyjnej zamieszczane przez Usługobiorcę w formie dopuszczalnej przez Aplikację w obrębie Kampanii reklamowej.
  12. Okres Umowy – czas na jaki Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługę z zachowaniem prawa do rozwiązania umowy zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  13. Panel Usługobiorcy – zbiór funkcjonalności Aplikacji umożliwiających zarządzanie Kontem.
  14. Profil użytkownika – zestaw Danych źródłowych i Danych przetworzonych zgromadzonych przez Usługodawcę i powiązany z Użytkownikiem, czyli zbiór parametrów charakteryzujących użytkownika internetu pod kątem jego zainteresowań, intencji zakupowych, wieku oraz płci.
  15. Regulamin – niniejszy dokument.
  16. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych Usługobiorcy poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym Danych osobowych oraz na złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli skutkująca zawarciem Umowy i założeniem Konta.
  17. Serwis – serwis internetowy ProfileManager prowadzony przez Usługodawcę dostępny w domenie profilemanager.pl udostępniający Platformę.
  18. Strony – Usługodawca i Usługobiorca, przy czym każdy z osobna określany jest mianem Strona.
  19. Skrypty mierzące – kod javascript, który pozwala na analizę ruchu na stronie internetowej oraz zbieranie Danych Źródłowych. Kod działa po stronie Witryny internetowej Usługobiorcy.
  20. Usługa – świadczenia otrzymywane przez Usługobiorcę na podstawie zawartej przez Strony Umowy, polegające w szczególności na umożliwieniu Usługobiorcy posiadania Konta, poprzez które otrzymuje dostęp do określonych narzędzi dostępnych w Aplikacji. Usługa dzieli się na Usługę reklamową (płatną) oraz Usługę pomiarową (bezpłatną).
  21. Usługa pomiarowa – rodzaj Usługi na rzecz Usługobiorcy pozwalający na pomiar ruchu na Witrynie należącej do Usługobiorcy, wynikiem czego są Dane przetworzone udostępniane Usługobiorcy. W zamian za Usługę pomiarową Usługodawca zyskuje prawo do przetwarzania oraz odsprzedaży danych zebranych na Witrynie Usługobiorcy.
  22. Usługa reklamowa – rodzaj Usługi na rzecz Usługobiorcy pozwalający na realizację Kampanii reklamowych na powierzchni udostępnianej przez Aplikację z wykorzystaniem Profili użytkowników. Za świadczenie Usług reklamowych Usługodawcy należy się Wynagrodzenie.
  23. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość płatnego korzystania z Usług.
  24. Usługodawca – Profile Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 465, 02-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336838, NIP: 9512295753. Właściciel Platformy ProfileManager, dokonujący za jej pośrednictwem świadczenia Usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu modelu SaaS (Software-as-a-Service).
  25. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są Usługi. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i akceptacji warunków Regulaminu.
  26. Wynagrodzenie – łączne wynagrodzenie należne Usługodawcy od Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług reklamowych. Wynagrodzenie należne jest Usługodawcy tylko z tytułu prowadzenia działań reklamowych, zależy od liczby kupowanych odsłon i stawki CPM określonej w Cenniku dostępnym na stronie produktowej.

Postanowienia ogólne

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość Serwisu, Aplikacji jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przed dokonaniem Rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz warunkami Wynagrodzenia Usługodawcy określonym w niniejszym Regulaminie.
 5. Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Usługobiorcę Danych Osobowych w zakresie koniecznym do realizacji Umowy, a także do przetwarzania Danych Osobowych również w innym celu, o ile Usługobiorca wyraził na to zgodę.
 7. Nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Usługobiorcę może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
 8. Usługodawca świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Usług wymaga rejestracji.
 2. Korzystanie z Usług reklamowych jest płatne zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie z Usług pomiarowych nie jest płatne w rozumieniu rozliczeń finansowych, natomiast Usługobiorca w zamian za realizację Usługi przekazuje Usługodawcy prawo do przetwarzania Danych źródłowych wraz z prawem do ich dalszej odsprzedaży.
 4. Serwis, Aplikacja i Usługi przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów nie będących Konsumentami. Oznacza to, że stroną Umowy oraz podmiotem korzystającym z Serwisu, Aplikacji i Usług może być wyłącznie podmiot, który dokonując czynności prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonuje czynności prawnych związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu podmiot zawierający Umowę oświadcza i potwierdza, że zawierając Umowę i korzystając z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonuje czynności prawnych związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiedzy, że Usługobiorca jest Konsumentem, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zdanie poprzedzające nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń związanych ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez podmiot, który zawarł Umowę, lub dążył do zawarcia Umowy.
 7. Korzystając z Serwisu Usługobiorca powinien w szczególności:
  1. przestrzegać Regulaminu i przepisów prawa,
  2. korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Umowa i Regulamin,
  3. powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji innym Usługobiorcom,
  4. powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Serwis lub Aplikację,
  5. powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Usługobiorców.

Przedmiot Umowy oraz obowiązki Stron

Rejestracja oraz zawarcie Umowy

 1. Korzystanie z Usług Serwisu możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji, która dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu.
 2. Z chwilą zakończenia Rejestracji pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony.
 3. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych lub/i Usług pomiarowych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 4. Dokonując Rejestracji Usługobiorca akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności Serwisu oraz Aplikacji, czyli oświadcza, że zapoznał się z zasadami działania Aplikacji oraz, że Usługodawca odpowiedział na wszystkie pytania Usługobiorcy dotyczące zasad działania Aplikacji.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że poprzez zawarcie Umowy wyraża zgodę na dostęp Usługodawcy do danych zamieszczonych w Formularzu rejestracyjnym oraz danych zamieszczonych w Aplikacji. Wszystkie wspominane Dane będą wykorzystywane przez Usługodawcę do świadczenia Usług. Usługodawca może również przetwarzać i wykorzystywać wyżej wymienione dane na potrzeby sporządzania i publikowania przez Usługodawcę opracowań i analiz dotyczących serwisów internetowych. Dane wykorzystywane w takich opracowaniach i analizach będą anonimowe, to jest w szczególności nie będą publikowane ze wskazaniem podmiotu, którego dotyczą.
 6. Z chwilą rozwiązania Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konto Usługobiorcy może zostać zablokowane lub usunięte z Systemu.
 7. Usługobiorca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej z Usługodawcą Umowy, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby i podmioty trzecie.

Warunki współpracy określone dla korzystania z Usług reklamowych

 1. Na podstawie niniejszej Umowy Usługodawca zobowiązuje się, działając z należytą starannością, do świadczenia Usług reklamowych, mających na celu wyświetlanie Kreacji reklamowych, wskazanych przez Usługobiorcę, w serwisach internetowych osób trzecich, według kryteriów wskazanych przez Usługobiorcę w Aplikacji, pod warunkiem, że Kreacje reklamowe spełniają wszystkie wymogi określone Umową oraz, że zostaną one zaakceptowane przez Partnerów, z którymi współpracuje Usługodawca, a na których działania, w zakresie weryfikacji Kreacji reklamowych, Usługodawca nie ma wpływu.
 2. Usługobiorca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że Usługa reklamowa wykorzystuje mechanizm aukcji odsłon reklamowych w czasie rzeczywistym, zgodnie z modelem Real Time Bidding, przy czym koszt zakupu odsłon dla Usługobiorcy jest stały i wynika z Cennika zakupu Profili użytkowników dostępnego na stronie produktowej Platformy.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się, że wszystkie Kreacje reklamowe będą spełniać następujące wymogi:
  1. będą sporządzone w formie elektronicznej, w formatach plików wskazanych w Aplikacji,
  2. nie będą przekraczały minimalnych oraz maksymalnych rozmiarów plików, każda z Kreacji reklamowych z osobna, wskazanych w Aplikacji,
  3. nie będą naruszały praw osób trzecich, w szczególności praw na dobrach niematerialnych, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej (np. praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych), know-how osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich,
  4. nie będą zawierały treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, treści obscenicznych lub pornograficznych, treści pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, treści propagujących przemoc,
  5. nie będą zawierały treści, których wyświetlanie, zgodnie z niniejszą Umową, lub innego rodzaju komunikowanie osobom trzecim, może być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwa praktyka rynkowa,
  6. nie będą zawierały treści promujących towary lub usługi, których reklama lub promocja jest zakazana lub dozwolona jedynie po spełnieniu szczególnych warunków, na podstawie obowiązujących Licencjodawcę oraz Licencjobiorcę przepisów prawa,
  7. nie będą zawierały jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania, w szczególności wirusów, dialerów, robaków, trojanów,
  8. będą zawierały wyłącznie treści, do których odpowiednie prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe, przysługują Usługobiorcy lub osobie trzeciej współpracującej z Usługobiorcą, która udzieliła Usługobiorcy odpowiedniej licencji lub zezwolenia na korzystanie z tych treści, w tym w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację niniejszej Umowy przez Usługobiorcę oraz Usługodawcę.
 4. Niezależnie od postanowień powyżej, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie Kreacje reklamowe będą poddawane następującej weryfikacji:
  1. tzw. internal audit, która to weryfikacja będzie przeprowadzana automatycznie przez Aplikację wyłącznie w zakresie spełniania przez Kreacje reklamowe wymogów technicznych pod kątem prawidłowego funkcjonowania Aplikacji (np. odpowiedni format i rozmiarów plików). Przy czym weryfikacja przeprowadzana w powyższym zakresie nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapewniania, aby Kreacje reklamowe spełniały wszystkie wymogi techniczne określone w Umowie oraz Aplikacji.
  2. tzw. external audit, która to weryfikacja będzie przeprowadzana przez osoby trzecie, z którymi współpracuje Usługodawca (Partnerów), na których działania w zakresie przedmiotowej weryfikacji Usługodawca nie ma wpływu. Przedmiotowa weryfikacja dotyczy zarówno treści, jak i formy Kreacji reklamowych.
 5. Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany, że w pełni akceptuje okoliczność, że osoby trzecie dokonujące tzw. external audit mogą odrzucić określone Kreacje reklamowe, w tym bez podawania uzasadnienia i że taka decyzja nie może być w żaden sposób kwestionowana przez Usługobiorcę lub Usługodawcę. Tym samym Usługobiorca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Usługodawcy, w szczególności odszkodowawczych, z tytułu odrzucenia określonych Kreacji reklamowych przez Partnerów, w tym Kreacji spełniających w sposób obiektywny warunki ich prezentacji w internecie. Usługodawca nie jest zobowiązany do odwoływania się od decyzji o odrzuceniu Kreacji reklamowych, podjętych przez Partnerów dokonujących tzw. external audit.
 6. W razie wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu naruszenia jej praw, w szczególności praw na dobrach niematerialnych, lub z tytułu dopuszczenia się przez Usługobiorcę czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej, w szczególności w zakresie reklamy, wskutek wyświetlenia lub innego wykorzystania Kreacji reklamowych przez Usługodawcę, w tym również w razie wystąpienia z takimi roszczeniami przez podmiot współpracujący z Usługodawcą, w szczególności Partnera, Usługobiorca zobowiązuje się zwolnić w pełni Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności prawnej, w tym finansowej oraz przejąć wszelkie postępowanie komunikacyjne i prawne wynikające z tego tytułu.
 7. Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z Kreacji reklamowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy przez niego i współpracujące z nim osoby trzecie.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca dopuszcza się publikowania poprzez Kreacje reklamowe treści, o których mowa powyżej, lub dopuszcza się działań, utrudniających lub destabilizujących działanie Systemu, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Usług, w tym Aplikacji, przez tego Usługobiorcę, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. W przypadku braku zaprzestania działań, o których mowa w punkcie powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Usługobiorcy.

Warunki współpracy określone dla korzystania z Usług pomiarowych

 1. Na podstawie niniejszej Umowy Usługodawca zobowiązuje się, działając z należytą starannością, do świadczenia Usług pomiarowych, mających na celu zbieranie i przetwarzanie Danych źródłowych z Witryn Usługobiorcy wskazanych w Aplikacji oraz udostępnianie Danych przetworzonych Usługobiorcy, pod warunkiem, że Usługobiorca zamieścił Skrypty mierzące według wskazań i instrukcji Usługodawcy.
 2. Usługobiorca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że korzystając z Usługi pomiarowej przekazuje Usługodawcy prawo do zbierania na Witrynach Usługobiorcy Danych źródłowych oraz do przetwarzania ich i dalszej odsprzedaży bez wynagrodzenia na rzecz Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Danych DMP wyłącznie w zakresie przewidzianym przez niniejszy Regulamin oraz w sposób zgodny z otrzymaną dokumentacją techniczną.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu także przez podmioty trzecie wchodzące w skład sieci reklamowej.
 5. W zakresie posiadanych Witryn, monitorowanych przy wykorzystaniu mechanizmów Aplikacji:
  1. Usługobiorca oświadcza, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczenia stosownych informacji na temat wykorzystywania plików cookie oraz zakresu i celu przetwarzania danych użytkowników z wyszczególnieniem profilowania behawioralnego.
 6. Usługodawca będzie z wyprzedzeniem informować o każdej istotnej zmianie zakresu przetwarzania danych.
 7. Usługodawca oświadcza, że Usługa pomiarowa nie dotyczy i nie oznacza udostępniania powierzchni reklamowej Witryny Usługobiorcy w sieci.

Wynagrodzenie Usługodawcy

Płatności za Usługi reklamowe

 1. W celu korzystania z Usług reklamowych świadczonych za pomocą Aplikacji w postaci realizacji Kampanii reklamowych Usługobiorca musi doonać każdorazowo wpłaty w wysokości wielkości budżetu ustawionego przez Usługobiorcę w ustawieniach Kampanii reklamowej. Płatność dokonywana jest w modelu pre paid (z góry), czyli przed faktycznym uruchomieniem Kampanii reklamowej i określana jest mianem Wynagrodzenia Usługodawcy.
 2. W czasie trwania kampanii, naliczane są bieżące wydatki Usługobiorcy poniesione na kampanię po stawkach CPM wskazanych w Cenniku dla wybranych w kampanii Profili użytkowników.
 3. Cennik jest to zbiór stałych stawek CPM określanych dla Profili użytkowników udostępnianych do zakupu na stronie produktowej. Dla każdego Profilu użytkownika określane są niezależne stawki CPM.
 4. Kampania reklamowa trwa do momentu wykorzystania całego budżetu ustawionego przez Usługobiorcę.
 5. Aplikacja operuje tylko kwotami netto, co oznacza, że wielkość Wynagrodzenia płatnego Usługodawcy ulega każdorazowo powiększeniu o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki na rynku polskim. Kwota brutto obliczana jest dopiero w momencie realizacji Płatności.
 6. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany Cennika, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana Cennika nie ma wpływu na wysokość przysługującego Usługodawcy Wynagrodzenia za publikacje Kampanii reklamowych będących w trakcie realizacji.
 7. Wynagrodzenie Usługodawcy, z tytułu świadczenia Usług, Usługobiorca opłaca przy pomocy przelewów oferowanych przez serwisy będące Bramkami Płatności. Po wypełnieniu przez Usługobiorcę danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT oraz zatwierdzeniu płatności w Aplikacji, Usługobiorca zostanie odesłany do strony Bramki Płatności zawierającej formularz pozwalający na opłacenie Kampanii reklamowej.
 8. Kampania reklamowa jest uruchamiana, przekazywana do weryfikacji Partnerów, dopiero w momencie pomyślnej autoryzacji płatności przez Bramkę Płatności, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany w postaci komunikatu widocznego na stronie Bramki Płatności oraz komunikatu w Aplikacji.
 9. Wystawienie faktury VAT następuje w momencie zaksięgowania kwoty Wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy.
 10. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur VAT w wersji elektronicznej, w postaci plików w formacie PDF, stanowiących załącznik do maila.
 11. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za opóźnienia w rozpoczęciu korzystania z Usług wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Usługobiorcę danych, które umożliwiają zrealizowanie płatności.
 12. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Usługobiorcę w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez Bramki Płatności zintegrowane z Aplikacją jako instytucje płatnicze pośredniczące w realizacji płatności.

Płatności za Usługi pomiarowe

 1. Usługi pomiarowe są specyficznym rodzajem Usług udostępnianych Usługobiorcom, które nie podlegają rozliczeniom finansowym.
 2. Korzystając z Usług pomiarowych Usługobiorca:
  1. Przekazuje Usługodawcy prawo do zbierania i przetwarzanie Danych źródłowych z Witryn wskazanych w Aplikacji oraz do dalszej odsprzedaży Danych.
  2. Zyskuje dostęp do Danych przetworzonych dla Witryn wskazanych w Aplikacji.
 3. Jednocześnie, w wyniku korzystania z Usług pomiarowych przez Usługobiorcę Usługodawca:
  1. Zyskuje prawo do zbierania i przetwarzanie Danych źródłowych z Witryn wskazanych w Aplikacji przez Usługobiorcę oraz do dalszej odsprzedaży Danych.
  2. Udostępnia Usługobiorcy Dane przetworzone dla Witryn wskazanych w Aplikacji.

Zakres licencji

Prawa własności intelektualnej

 1. Aplikacja jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Aplikacji i dysponowania nią w sposób określony Regulaminem oraz Umową.
 2. Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w zakresie innym niż w zakresie, w jakim jest uprawniony do tego na podstawie Umowy i Regulaminu.
 3. Usługodawca udostępnia Platformę Usługobiorcy na zasadach oprogramowania Software-as-a-Service. W szczególności oznacza to:
  1. Korzystanie z Aplikacji przez Usługobiorcę na komputerach lub innych podobnych urządzeniach, którymi dysponuje Usługobiorca poprzez sieć Internet w miejscu i czasie wybranym przez Usługobiorcę.
  2. Korzystanie z Aplikacji nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem i Umową, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie jaki umożliwiają dostarczone Usługobiorcy w tym celu przez Usługodawcę narzędzia.
  3. Usługobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Aplikacji.
 4. Usługobiorca nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwiania korzystania z Aplikacji osobom trzecim (z wyłączeniem sytuacji, gdy takie uprawnienie wyraźnie wynika z Umowy), ani też wykorzystywania Aplikacji dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż określony Regulaminem.
 5. Usługobiorca nie ma prawa zmieniać ani usuwać znajdujących się w Serwisie lub Aplikacji informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.
 6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nawet niewielkie zmiany w Aplikacji mogą prowadzić do znacznych, nieprzewidzianych zakłóceń w jej funkcjonowaniu. Usługobiorca jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany w Aplikacji dokonane przez siebie lub osoby, którymi się posłużył w tym celu.
 7. Jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji, które przekracza zakres określony niniejszym Regulaminie będzie wymagać wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.
 8. Dokonanie Rejestracji oznacza udzielenie Usługodawcy zgody na informowanie osób trzecich o fakcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług Usługodawcy, w tym w szczególności udzielenie Usługodawcy zgody na publikowanie bez ograniczeń terytorialnych, w tym w mediach, w Internecie, w materiałach drukowanych, audio i video oznaczeń Usługobiorcy takich min. jak firma i znak towarowy identyfikujące Usługobiorcę, jego towary lub usługi.

Okres Umowy

Okres obowiązywania Umowy i warunki jej rozwiązania

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony z zachowaniem prawa do rozwiązania Umowy przez każdą ze stron.
 2. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w postaci elektronicznej, które przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres drugiej Strony.
 3. Z chwilą rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia Konta Usługobiorcy, w tym wszelkich danych związanych z Usługobiorcą znajdujących się w bazie danych Aplikacji.
 4. Usługodawca może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Usługobiorcy w przypadku gdy Usługobiorca:
  1. naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie i Systemie,
  3. podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
  4. dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
  5. działał lub działa na szkodę Usługodawcy,
  6. podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane,
  7. naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Usługodawcy, w szczególności przysługujące Usługodawcy majątkowe prawa autorskie,
  8. narusza zasady (w tym w szczególności regulaminy) korzystania z Serwisów Internetowych.

Dodatkowe informacje

Reklamacje

 1. Usługobiorca uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług. Reklamacja może być składana w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub w postaci elektronicznej na adres kontakt@profilemanager.pl.
 2. W reklamacji Usługobiorca powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Usługobiorca oczekuje od Usługodawcy.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Usługobiorcy, a w przypadku gdyby takie poinformowanie Usługobiorcy nie było możliwe, pisemnie na adres pocztowy Usługobiorcy.