Polityka prywatności

Wstęp

Informacje wstępne i definicje

 1. Dokument (dalej zwany „Polityką Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego oraz platformy ProfileManager oraz informuje o zasadach dotyczących wykorzystania plików cookies.
 2. Pojęcia pisane wielką literą nie zdefiniowane odmiennie w Polityce Prywatności będą miały znaczenie nadane im w Regulaminie określającym zasady korzystania z Serwisu.
 3. Administratorem zbioru danych osobowych użytkowników Serwisu i Platformy jest Profile Manager Sp. z o.o., właściciel Serwisu i Platformy, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Administratorem danych”.
 4. Użytkownik ma prawo do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora danych poprzez formy kontaktowe podane na stronie Serwisu.
 5. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zbierane dane

Zakres zbieranych danych na potrzeby Serwisu i Platformy

 1. Administrator danych zbiera dane osób, które korzystają z Usług Serwisu, a w szczególności zarejestrowanych Użytkowników Platformy, posiadających indywidualne Konta.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownik powinien podać dane umożliwiające realizację Umowy zawartej zgodnie z Regulaminem, w tym kontakt z Użytkownikiem, w szczególności adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu rozliczeń za korzystanie z Platformy, Użytkownik Konta powinien podać dane dodatkowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz nazwę i dane firmy.
 4. Jeżeli użytkownik umieszcza w Platformie dane osobowe innych osób, to może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa i dóbr osobistych takich osób.
 5. Podstawą upoważaniająca Administratora danych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda Użytkowników lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi.
 6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy oraz w celu korzystania z Usług.
 7. Dane podane przez Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych w celu nawiązania i ukształtowania treści Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczenie Usług, o których mowa w Regulaminie, oraz w celu prawidłowego świadczenia Usług.
 8. Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.
 9. Dla celów prawidłowej realizacji Usługi Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim, w tym Partnerom Usługodawcy wspierającym go w prawidłowym świadczeniu Usługi.

Dostęp i modyfikacja danych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

Pliki cookies

 1. Serwis używa plików cookies, które zbierają informacje w formie tekstowej, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu i Platformy.
 2. Pliki cookies umożliwiają dostosowywanie treści Serwisu oraz Usługi celem lepszego zaspokajania potrzeb Użytkowników, służą do opracowywania badań metrycznych i statystyk oglądalności podstron Serwisu, personalizację przekazów marketingowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 3. Pliki Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 4. Wyłączenie plików cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez Użytkownika Serwisu. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji.
 5. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. Cookies Użytkownika nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

Adres IP

 1. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu oraz Platformy.

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, partnerzy, Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.